Poď za mnou

“Poď za mnou!” (Lk 5, 27).

 

Tieto tri slová zmenili celý život Lévimu, Šimonovi, Ondrejovi, Filipovi, mnohým nemenovaným učeníkom a v konečnom dôsledku aj nám. Ježiš neprosí ani nežobre. Pozýva – naliehavo, ale s láskou. Choď za ním, lebo on je Cesta, Pravda a Život. Choď za ním, pretože on je svetlom v temnotách; prameňom vody, ktorý nikdy nevyschne; je ten, čo ti sľúbil, že ťa vždy povedie.

Poď za mnou. Nie preto, že si mimoriadne dobrý, talentovaný či svätý. Veď podľa židovského zákona bol aj Lévi “nečistý”, pretože sa spolčoval s pohanmi. Zrejme bol aj nečestný a nenásytný. Peter bol vznetlivý, horkokrvný a tvrdohlavý. Jakub a Ján túžili po čestných miestach. Každý z učeníkov mal s niečím ťažkosti, no Ježiš ich povolal. A rovnako povoláva aj nás.

Poď za mnou. Pre tých, ktorí túto výzvu prijmú, je v Prvom Petrovom liste výstižne opísaná sláva týchto troch slov: “Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli” (2, 9 – 10). A takýto si aj ty. Presne takto ťa vidí náš nebeský Otec.

Poď za mnou. Zrejme nezačneš ako bezchybný učeník, no ak vytrváš, začne sa ti meniť srdce. To, aký si teraz, neprekáža tomu, akým sa môžeš stať. Aspoň pre Pána to nie je prekážkou. Už od chvíle tvojho počatia má s tvojím životom svoj plán. Plán naplnený požehnaním, nie kliatbou. Plán života v plnosti, nie v prázdnote. Plán, v ktorom každá časť tvojej osobnosti – všetky talenty, povahové črty, ba aj každá tvoja jedinečná zvláštnosť – je naplnená jeho životom a slúži na budovanie jeho kráľovstva.

Všetci si uvedomujeme, že nasledovanie Ježiša má svoje klady a zápory. Nech nás však kvária akékoľvek problémy a starosti, môžeme sa im postaviť s vedomím, že patríme Ježišovi a že on nás nikdy neopustí. Pretože nie iba my ideme za Ježišom, ale on nás zároveň vedie a vždy nás volá k sebe slovami lásky a pokoja.

 

späť