Ruženec k Sedembolestnej

 

 

a) Ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke. 

b) Ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke. 
c) Ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke. 


 

7x7 Zdravas´, Mária..., tajomstvá: 

1. Ktorého utrpenie ti bolo zvestované Simeonom. 
2. S ktorým si utekala do Egypta. 
3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala. 
4. S ktorým si sa stretla na krížovej ceste. 
5. Ktorého si videla umierať na kríži. 
6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. 
7. Ktorého si s bolesťou položila do hrobu. 
Dodatok: 
 3x Zdravas´, Mária..., Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária... 

Modlime sa: 
Prosíme ťa, božský Spasiteľu, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý prorok Simeon. Amen.

 

 

Litánie k Sedembolestnej

Pane, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. 
 
Otec na nebesiac, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta,
Duch Svätý,
Svätá trojica, jeden Boh,
 
 

Svätá Mária, oroduj za nás.

Matka trúchlivá,

Matka plná úzkosti,

Matka naplnená bolesťami,

Matka prebodnutá mečmi,

Matka bolesti, znášajúca kríže,

Matka zbavená svojho Syna,

Matka znášajúca utrpenie všetkých,

Posila slabých,

Pomocnica opustených,

Štít nešťastných,

Vyslobodenie utlačovaných,

Kotva dôvery,

Utíšenie búrok,

Prístav topiacich sa,

Hrôza prenasledujúcich,

Bohatstvo veriacich,

Svetlo prorokov,

Podpora apoštolov,

Koruna mučeníkov,

Útecha vyznávačov,

Perla panien,

Ochrana vdov,

Liek chorých,

Nádej umierajúcich,

Občerstvenie duší trpiacich v očistci,

Radosť všetkých svätých,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

Modlime sa:

Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen.

 

 

 

Modlitby k Sedembolestnej

Modlitba sv. Bonaventúru k bolestnej Bohorodičke

Zdravas´, Mária, bolesti plná, 
Ukrižovaný je s tebou, 
oplakaniahodná si ty medzi ženami, 
a oplakaniahodný je plod života tvojho Ježiš. 
Svätá Mária, Matka Ukrižovaného, 
vypros nám, ukrižovateľom tvojho Syna, 
slzy dokonalej ľútosti 
teraz i v hodinu našej smrti. Amen. 

 
 

Modlitba k Sedembolestnej

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým ochotne otváraš svoju materinskú náruč, čo sa k tebe utiekajú, prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa, a tiež pre bolesti tvojho materinského srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov. 
Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhlaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i v smrti v tvojom materinskom srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sedembolestná Panna Mária, Ty sláva nášho národa, Ty radosť nášho ľudu, s dôverou sa vinieme k tebe, k tvojmu nepoškvrnenému Srdcu, a s tebou velebíme nášho nebeského Otca; on nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

(S tebou, Mária, velebíme nášho nebeského Otca.)

 

Preblahoslavená Panna, teba nám dal tvoj milovaný Syn za Matku, keď si stála pri jeho kríži a mala účasť na jeho vykupiteľskom utrpení. Ty poznáš všetky naše úzkosti a bôle, Ty poznáš aj lásku nášho ľudu k tebe. Ako si nás chránila v minulých stáročiach vo viere a v oddanosti Cirkvi, buď nám mocnou ochranou a pomáhaj nám aj teraz. Chráň nás pred hriechom, pred bludnými náukami a sebeckým spôsobom života a upevňuj našu vernosť Kristovi.

(S tebou, Mária, velebíme tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.)

 

Verní odkazu našich vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda, ktorí ťa osobitne uctievali, chceme si zachovať dedičstvo našich otcov. Pomáhaj nám, Matka Cirkvi, aby sme si zachovali neporušenú vieru a oddanosť svätej Cirkvi a jej viditeľnej hlave pápežovi, námestníkovi tvojho Syna tu na zemi. Mária Svätyňa a Nevesta Ducha Svätého, pros za náš ľud, aby sa svetlom a silou Božieho Ducha čím skôr uskutočnila jednota kresťanov v jednej Kristovej Cirkvi.

(S tebou, Mária, velebím Ducha svätého, tvorcu jednoty.)

 

Matka Sedembolestná, chráň našu mládež, nádej  Cirkvi a národa, pred hriechom a každým zlom a pomáhaj jej, aby rástla pod tvojou ochranou v múdrosti a milosti aby jej bol Kristus cestou, pravdou a životom.

(Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.)

 

Panna Mária, Kráľovná rodiny, chráň naše rodinné spoločenstvá a pomáhaj im žiť v pokoji, v láske a svornosti, pomáhaj im brániť život  človeka od jeho počatia až do prirodzeného skončenia; nech sú naše rodiny domácimi cirkvami, aby Kristus, tvoj Syn a náš Spasiteľ, mohol v nich prebývať.

(Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.)

 

Chráň našu vlasť od všetkého zla a pomáhaj jej predstaviteľom, aby spravovali Slovensko v zhode s Božou vôľou, v pravde, spravodlivosti a láske.

(Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.)

 

Blahoslavená Panna Mária, Matka  bolestná, ty, Matka milosti, ty, nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.