Farnosť Sedembolestnej Panny Márie Lovinobaňa

 

"Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu" 

 
 

   Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

100 rokov od zjavenia Panny Mária vo Fatime

 

13. mája 1917 sa Panna Mária prvý krát zjavila trom malým pastierikom - Lucii, Františkovi a Hyacinte. 

 

„Modlite sa, modlite sa veľa a prinášajte obety za hriešnikov. Vedzte, že mnohí idú do pekla, lebo nikto sa za nich nemodlí a neprináša obety,“ vyzva­la Panna Mária pred sto rokmi tri deti z Fatimy. Rok 2017 nás pozýva vziať túto výzvu vážne.

 

 

 

Aj po sto rokoch od zjavení vo Fatime je posolstvo Panny Márie stále aktuálne. Vojny a tragédie, ktoré postihujú ľudstvo, ideológie šíriace svet bez Boha a spochybňujúce úctu k životu, útoky na Cirkev zvonku i zvnútra, to všetko je dôkazom, že Máriin odkaz svetu platí aj dnes. Jubileum je preto príležitosťou neignorovať jej výzvu.
Katolícka cirkev na Slovensku si bude pripomínať výročie šiestich zjavení počas celého roka, ktorý 1. januára na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky začala pastierskym listom venovaným tejto téme. „V súkromných zjaveniach – uznávaných Cirkvou – ide o to, aby sme správne pochopili znamenia čias. Tak je to aj pri fatimských zjaveniach. V situácii, keď sa svet vysmieva z diabla a z pekla, fatimské deti vidia peklo v celej hrôze. Keď si ľudia myslia, že ich zloba – vojny, nási­lie, vydieranie, korupcia – nemá žiadne následky, vidíme utrpenie ako dôsledok morálneho úpadku ľudstva,“ píše sa v pastierskom liste slovenských biskupov. 
Cirkev v rámci oslavy storočnice osobitne vyzdvihuje pastoračnú činnosť kňazov, ktorí by veriacich pozývali na častú modlitbu ruženca a povzbudzovali ich vykonať si päť fatimských sobôt. Konkrétne aktivity k storočnici pripravujú jednotlivé diecézy.

 

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik ešte v decembri minulého roka požehnal sochu Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej na nádvorí Bis­kupského úradu v Rožňave, ktorá bude od januára do októbra putovať po všetkých farnostiach a filiálkach diecézy. Od februára do októbra bude prebiehať duchovná príprava na zverenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie formou deviatnika pred fatimskými sobotami. Ako informoval hovorca Stanislav Kocúr, pripravujú sa mariánske odpustové slávnosti v Bôrke a v Úhornej, stretnutie kňazov a veriacich v Rožňave, celodiecézna púť v Boľkovciach a 14. októbra zverenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

 

„Modlite sa, modlite sa veľa a prinášajte obety za hriešnikov. Vedzte, že mnohí idú do pekla, lebo nikto sa za nich nemodlí a neprináša obety,“ vyzva­la Panna Mária pred sto rokmi tri deti z Fatimy. Rok 2017 nás pozýva vziať túto výzvu vážne.

BOH je veľký - reč žalmov

Boh je veľký...

"Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi" (Žalm 8)

Boha môžme prosiť... 

"Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.

Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh." (Žalm 5)

..aj ďakovať, keď nás vyslyší..

"Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju úpenlivú prosbu" (Žalm 28)

Bohu môžme dôverovať...

Kto pod ochranou najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava

 povie Pánovi: Ty si útočište a pevnosti moja, v tebe mám dôveru, Bože môj" (Žalm 91)

..a hoci občas máme pochybnosti..

"Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? 

Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ? (Žalm 13)

..možme prosiť o usmernenie..

"Riaď moje kroky podľa tvojho výroku nech ma neovláda nijaká neprávosť." (Žalm 119)

..a v ňom nachádzame istotu..

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu." (Žalm 23)

..keď máme strach...

"Veď naša duša je pokorená až do prachu, naše telo je pritlačené k zemi." (Žalm 44)

..nachádzame útechu..

"Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? 

Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať" (Žalm 27)

..keď sme v hriechu...

"Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som čo je v tvoji očiach zlé." (Žalm 51)

..vieme, že On odpúšťa..

"Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy.

 On vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou" (Žalm 103)

..v utrpení...

"Bedrá mi spaľuje horúčka a moje telo je nezdravé." (Žalm 38) 

vieme, že..

"Uzdravuje skľúčených srdom a obväzuje ich rany" (Žalm 147) 

v smrteľnej úzkosti..

"Moja duša je plná utrpenia a môj život sa pribížil k ríši smrti" " (Žalm 88)

..v ňom nachádzame spásu..

"Iba v Bohu spočiň duša moja, lebo len on mi dáva nádej.

Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište." (Žalm 62)

..a nádej  večný život..

"Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi." (Žam 118)

..za to všetko chcem ťa Bože velebiť..

"Celý život ťa chcem velebiť 

a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša

a moje ústa budú ťa chváliť jasavými perami. (Žalm 63)

..a spievať chválospev:

"Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach

chváľte ho všetci anjeli, chváľte ho, všetky nebeské mocnosti

chváľte ho, slnko a mesiac, chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé,

chváľte ho nebies nebesia a všetky vody nad obohou.

Chváľ ho, tvorstvo pozemské, tvory morské a všetky hlbiny

Mládenci a panny, starci a junáci

nech chvália meno Pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené." (Žalm 148)

 

 

 

 

 

Modlitba piatich prstov

Napísal ju pápež František, keď bol ešte arcibiskupom v Buenos Aires. Hodí sa napríklad ako večerná modlitba…

Krok 1:
Palec je prstom najbližším k tebe. Začni modlitbou za tých, ktorí sú ti najbližší. Sú to osoby, na ktoré si spomenieš najskôr. Modliť sa za tých, ktorých milujeme, je “sladkou povinnosťou”.

Krok 2:
Susedný prst je prstom ukazujúcim – ukazovák. Pomodli sa za tých, ktorí vychovávajú, kážu, vzdelávajú a liečia. Oni potrebujú podporu a múdrosť, aby sprevádzali iných správnym smerom. Nech stále budú
prítomní v tvojich modlitbách.

Krok 3:
Prostredný prst – tzv. prostredník je najvyšší z prstov. Pripomína nám našich vodcov, politikov, prezidentov, biskupov a kardinálov; tých, ktorím bola daná moc. Oni veľmi potrebujú Božie vedenie.

Krok 4:
Ďalší prst je prstom srdca – prsteník. Prekvapivé, ale je našim najslabším prstom. Pripomína nám modlitbu za slabých, chorých, strápených a obťažkaných problémami. Aj oni potrebujú tvoju modlitbovú podporu.

Krok 5:
Na konci je náš malíček, najmenší zo všetkých. Má nám pripomínať modlitbu za seba samého. Keď ukončíš modlitby za štyri vyššie vymenované skupiny, potom uvidíš svoje vlastné potreby v inej perspektíve a budeš pripravený, aby si sa pomodlil za seba samého spôsobom viac pravdivým a skutočným

 

 

Každý deň, keď sa ráno zobudíš, povedz Pánovi: "Ježišu, verím, že si môj Spasiteľ a Pán. Prijímam tvoje pozvanie. Nechcem, aby ma dnes od teba niečo vzdialilo." A každý večer, keď pôjdeš spať, povedz mu: "Pane, ľutujem všetko, čím som ťa zradil\a . Daj mi svoju milosť, aby sa mi zajtra darilo lepšie." Je to také jednoduché!

 

 

modlitba, chorý, za chorých, modlitba chorého, v chorobe,

Modlitba za deti:
Otče náš, sú vonku a ja ich nemôžem chrániť. Čím sú väčšie, tým menej môžem byť s nimi. Idú svojimi vlastnými cestami a mne neostáva nič, iba ich zverovať Tebe a snažiť sa, ako im rozumieť a radiť. Daj im dobrých kamarátov a priateľov, aj dobrých dospelých ľudí okolo seba, ktorým by im na nich záležalo. Chráň ich, aby ich nič zlé nepostihlo, ale aby ani sami nezavinili nešťastie. Ochraňuj ich, aby nerobili nič zlé v spoločnosti, ani keď sú sami medzi sebou. Predovšetkým daj jedno, aby sa radi vracali domov, aby sa tešili na domov svojich rodičov a aby ho milovali.
Mne však daj, nech sa mi darí urobiť im tento domov i náš rodinný kruh milým a nech ho zachovám čo najdlhšie.
Im daj, aby nemysleli na svojich rodičov so strachom ani vtedy, keď niečo vyviedli. Zachovaj im dôveru, že tento domov je pre nich stále otvorený, napriek všetkým ich hlúpostiam. A nám všetkým daj, aby im náš domov ukazoval, čo znamená byť doma, byť doma u Teba tam, kde si Ty doma, pri stole v Tvojom večnom kráľovstve. Amen.

 

Modlitba matky

Nebeský Otče, urob zo mňa lepšiu mamu...
Nauč ma chápať moje deti, počúvať trpezlivo to, čo musia povedať
a s láskou odpovedať na všetky ich otázky.
Chráň ma od toho, aby som ich prerušovala alebo im oponovala.
Daj, aby som bola k nim tak vľúdna, ako by oni mali byť ku mne.
Nedopusť, aby som sa niekedy smiala na ich chybách,
alebo sa uchýlila k zahanbeniu či zosmiešňovaniu, 
keď sa mi znepáči ich konanie.

Nech ich nikdy netrestám pre vlastné sebecké uspokojenie,
alebo aby som ukázala svoju moc.
Nech ich nevystavím pokušeniu klamať alebo kradnúť.
Stále ma usmerňuj, aby som im každým slovom a skutkom ukazovala, 
že čestnosť prináša šťastie.
Prosím ťa, uzdrav ma z môjho lakomstva.
A keď nebudem vo svojej koži,
pomôž mi, môj Pane, radšej byť ticho.
Nech si vždy uvedomujem, že moje deti sú deti, 
a že by som teda nemala od nich očakávať názory dospelých.
Daj, nech ich neokrádam o možnosť poslúžiť sebe samým 
a robiť vlastné rozhodnutia.
Obdaruj ma múdrosťou,
aby som im vyhovela vo všetkých ich rozumných žiadostiach
a odvahou odoprieť im privilégiá, ktoré by im uškodili.
Urob ma spravodlivou, pravdivou a láskavou.
Môj Pane, daj, aby si ma moje deti vážili,
milovali ma a napodobňovali ma,
tak ako ja milujem a napodobňujem Teba.

Amen.

Ďakujem...

Ďakujem za všetko požehnanie,

čo si mi udelil, Bože.
Za dušu, ktorá
je iskierkou Tvojho svetla.
Za večnú prítomnosť strážneho anjela,
ktorý ma ani na sekundu neopúšťa.
Za pokoj a lásku,
čo vo mne prebývajú.
Za rodinu,
čo si mi dal.
Za spoločnosť všetkých,
čo si zoslal do môjho života.
Za to, že žijem v harmónii
so všetkými v okolí.
Za prácu a námahu.
Za všetko materiálne, čo mám,
malé aj veľké.
Za tento prekrásny svet a prírodu okolo mňa.
Ďakujem, Bože za všetko, za čo som sa Ti
zabudol poďakovať.
A predovšetkým Ti Pane, ďakujem za to,
že mi aj naďalej požehnávaš.
Amen.

Modlím sa v tento večer za všetkých
ktorí hľadajú – ale nachádzajú iba múry...
ktorí vystierajú ruku – ale nikto ju nechytí...
ktorí sú slepí – ale nikto im neukáže cestu...
ktorí kričia – ale nikto ich nepočuje...

ktorí chcú počuť aspoň pár slov – ale nikto k nim neprehovorí...
ktorým je zima – ale nikto im neponúkne šaty...
ktorí majú hlad – ale nikto ich nepozve na hostinu...
ktorí majú smäd – ale nikto im neukáže prameň...
ktorí sú cudzinci – ale nikto ich neprijme...
ktorí sú chorí – ale nikto si to nevšimne...
ktorí sú vo väzení – ale nikto ich nenavštívi...
ktorí sú v otroctve – ale ktorým nikto neponúkne slobodu...
ktorí majú smäd po láske – ale nikto ho neuhasí...
ktorí majú lásku na darovanie – ale nikto nemá smäd po ich láske...
ktorí sa milujú – ale ktorých oddelili...
ktorí milujú – ale nútia ich darovať sa inému...

Modlím sa tento večer ešte za tých,
ktorých nevinnosť je vysmievaná...
ktorých česť je podozrievaná...
ktorých povesť bola zničená...
ktorých plodnosť bola zavraždená...
Ježišu, spomeň si na mňa,
keď prídeš do svojho Kráľovstva...AMEN