Sedembolestná

 

Sedembolestná Panna Mária - zamyslenie

Sedembolestná – sedem bolestí Panny Márie ani tak nenaznačuje úzko špecifikovaných sedem konkrétnych rán a bolesti v srdci našej Božej Matky Panny Márie (Lk 2,35), ale skôr chce poukázať na symboliku čísla sedem, t.j. plnosť – plnosť bolesti. Bolesti nad svojími pozemskými dietkami, nad každým jedným z nás, ktorý svojím odkláňaním sa od Kristovho evanjelia Lásky (Jn 13,34-35), si pripravuje nekonečnú večnú bolesť zatratenia. Panna Mária ako Božia rodička, nemá ani najmenší dôvod byť smutná, utrápená a bolestivá, veď je oslávená v Nebi pri svojom synovi, čo plynie z jej podstaty poslania osoby Bohom vyvolenej – žiadnym hriechom nepoškvrnenej. Máme tu ale aj druhý, veľký a veľmi významný aspekt jej poslania, ktorý prekonáva pozemský život Panny Márie, keď sa pod krížom stáva z vôle Boha Matkou – duchovnou Matkou všetkých ľudí celého sveta (Jn 19,26-27), nie len svojho času, ale nadčasovo. A tak Matka Božia – Sedembolestná Panna Mária pokračuje v diele svojho syna, keď preberá starostlivosť nad celým ľudstvom s cieľom priviesť ho k spáse. Toto sa prejavuje rôznymi spôsobmi, s ktorých najznámejšie sú zjavenia. Zatiaľ z najznámejších a Cirkvou uznaných zjavení sú to najsilnejšie a to zjavenia v Lurdoch a vo Fatime. Panna Mária upozorňovala na hrôzy svetovej vojny a nabádala k náprave, no ľudstvo a hlavne zodpovední nedokázali počúvať a tak sa vojnou znova naplnila podstata významu sedembolestná – plná bolesti. V kontexte s vyššie uvedeným sa musí každý jeden z nás stíšiť a v pokore vziať do ruky Sv. Písmo, čítať ho a v tichosti počúvať Boží hlas. Práve to je to, čo od nás naša Božia Matka očakáva – počúvať a plniť vôľu svojho syna – napĺňať život nezištnou Láskou (Jn 14,12-14). Až keď začne každý z nás ako jednotlivec počúvať a konať podľa toho, čo počujem v tichu svojej duše, až potom sa môže začať pretvárať aj naše okolie.

KNM - 15.9.2012 - 10:30 - PF myšlienky kázne (TS)