ruženec modlitba panna mária lovinobaňa sedembolestná

MODLITBA RUŽENCA je postavená na opakovaní troch krátkych modlitieb. Tu sa však nevyžaduje naša sústredenosť na obsah textu modlitieb, ale máme sa zamerať na uvažovanie o tajomstvách ruženca. Tie tri modlitby to je ako vodítko. Neuberáme týmto modlitbám na hodnote. Áno, "Otče náš" nás naučil sám Pán Ježiš, "Zdravas" nám pripomína anjelovo oslovenie a "Sláva" je modlitba, ktorou nás učí Cirkev vzdávať úctu Najsvätejšej Trojici. Toto vodítko je sväté, ale nie je urážkou, keď pri ich recitovaní premýšľame o tajomstvách našej spásy. Môžeme použiť prirovnanie, podotýkam, že nie také hodnotné.

A tak pri modlitbe ruženca, keď sme odložili zbytočné myšlienky, sústredili sme sa na rozhovor s Bohom, s Ježišom a s Pannou Máriou, môžu nám prísť na myseľ aj udalosti i ľudia, na ktoré a ktorých sme už zabudli. To nie je roztržitosť, keď sa nezapodievame nimi zbytočne. Nebojme sa takej modlitby, keď nám počas modlitby niečo bez nášho pričinenia príde na myseľ. Položme si otázku: Nechce nám Duch Svätý tým niečo naznačiť? Veď v modlitbe môžeme nájsť odpoveď na vyriešenie ťažkostí, zložitých životných udalostí a môžeme pomôcť aj iným, keď vnímame modlitbu ako rozhovor s Bohom. Často sa stáva, že modlitba účinkuje až neskoršie. Modlime sa, získavame si zásluhy, obrazne povedané, ako by sme vhadzovali pri čestnej práci mince do pokladničky. Príde chvíľa, že budeme musieť siahnuť do tej pokladničky, čiže siahnuť po tých milostiach, ktoré sme si zaslúžili v sústredenej modlitbe. A pretože nevieme, akú skúšku nám dá Boh do cesty v našom živote, je potrebné pravidelne sa modliť. Vtedy, keď sa pravidelne modlíme, berieme do rúk svoju spásu. A tak sa stávame podobní Panne Márii, a aj na nás sa plnia slová, že vtedy nachádzame milosť u Boha (por. Lk 1,30).


Všetci máme skúsenosť s ovocím modlitby. Niekto viac, iný menej. Iste máme aspoň jeden zážitok zo života, keď Boh vypočul našu modlitbu. Je možné, že už nám tak veľké veci, ako je ovocie modlitby, zovšedneli. Už nevidíme silu modlitby tak očividne a rukolapne, A predsa stačí sa len viac zadívať na svoj život. Keď sme sa neprestali modliť, máme viac síl odolať hriechu, vyvarovať sa nerozumnostiam a podobne. Raz vo večnosti spoznáme, pred čím a koľkým zlom sme boli uchránení svojou modlitbou.

 

"Smrť nie je ničím iným, ako pokračovaním života. Vydanie ľudského tela. Srdca a duša však žijú večne. Neumierajú."

(Matka Tereza)

Slávnosť všetkých svätých a Spomienka na Všetkých verných zosnulých

 

 

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Modliť sa RUŽENEC neznamená nič iné, ako hľadať spôsob, aby sme boli s Ježišom a Máriou. Ak rozjímame o tajomstvách ich života, sme s nimi; keď prichádza radosť Vianoc i vážnosť obetovania v chráme, smútok, krvavý pot na tvári, na chrbte rany od bičovania a od kríža, na hlave tŕňová koruna. Keď sme s nimi každodenne spojení na takýchto stretnutiach, budeme mať s nimi zaručenú radosť z víťazstva nad smrťou a hriechom. 

Preto MODLIŤ SA RUŽENEC neznamená skryť sa niekde do kúta a žiť ďaleko od ľudí a života. Znamená to prispôsobať sa vlastným krížom a niesť ich tak, ako ich nosili Ježiš a Mária.

Byť s nimi, to znamená mať aj trápenia a ťažkosti - a nikdy nebyť rozhorčený.

Byť s nimi, to znamená prežiť aj opovrhnutia a sklamania - a nikdy nehľadať pomstu. 

Ísť s nimi, to znamená - ísť novou cestou človeka, ktorý verí v Boha tvoriaceho všetko nové. 

Každá modlitba sa môže rýchlo skončiť, a to tak, že sa všetko pomodlíme, ale nestretneme sa s Ježišom a Máriou. Ak tak robíme, hrozí nám nebezpečenstvo, že sa nám modlitba stane marením času a nikdy si ju neobľúbime. Je to to isté ako stretnutie s priateľom. Ak nemáme pre neho nikdy čas alebo mu venujeme málo času a náš rozhovor skrátime, priateľstvo s ním sa pominie.

Preto je dôležité: mať čas na modlitbu ruženca.

S Tebou, Pane... 

Chcem pracovať jedine z lásky k tebe, s jediným cieľom, aby som ti spôsobila radosť, aby som potešovala tvoje Najsvätejšie Srdce a zachraňovala duše, ktoré ťa budú večne milovať.

 

Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.

 

Dokonalá láska spočíva v tom, že znášame chyby iných, nečudujeme sa vôbec ich slabostiam, poúčame sa aj z najmenších skutkov čností, ktoré ich vidíme konať.

 

Akú veľkú moc má modlitba! Mohli by sme ju nazvať kráľovnou, ktorá má v každom okamihu voľný prístup ku kráľovi a môže dostať všetko, o čo prosí...

 

Dokonalosť spočíva v tom, aby sme plnili Jeho vôľu, aby sme boli tým, čím nás chce mať On.

 

Vôbec nie som nešťastná. Boh mi dáva presne to, čo dokážem uniesť.

 

Nikdy nerobme alebo nepíšme nič, z čoho by mohla vzniknúť nejaká nenávisť alebo zatrpknutosť.

Pane zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme

 

zoslanie ducha svätého

 

 

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“ (Sk 2, 1-11)

 

Buď mi dychom, Duchu Svätý, urob moju myseľ svätou. Buď hybnou silou môjho života, posväť moje činy. Buď, Duchu Svätý, cieľom mojich túžob, daruj mi svätú lásku. Buď mi silou, Duchu Svätý, daj mi svätú odvahu. Buď mojou ochranou, Duchu Svätý, nech sväto skončím svoj život.

Amen. 

(Modtliba sv. Augustína) 

Archív

 

Modlitba Otče náš...

naozaj to myslíme tak ako to denne niekoľkokrát odriekame?!

Zamyslime sa ..

Otče náš - zamyslenie

 

 

Modlitba duchovného svätého prijímania

Môj Ježišu, verím že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný

klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko.

Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy

Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti

Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať

príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.

Daj aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

 

Veľkonočné Trojdnie a Veľká Noc

 

 

Začína sa sláviť na Zelený štvrtok večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere. Pri svätej omši si pripomíname tajomstvá: ustanovenie Eucharistie, sv. kňazstva a Ježišov príkaz o bratskej láske. Na Veľký piatok sa podľa tradície Cirkvi neslávi svätá omša. Konajú sa iba obrady Pánovho utrpenia a smrti (liturgia slova, poklona sv. krížu a sv. prijímanie). V tento deň zachovávame prísny pôst a zdržiavame sa mäsitého pokrmu. Od odhalenia kríža až do veľkonočnej vigílie sa pred krížom na znak úcty kľaká. Na Bielu sobotu sa tiež neslávi svätá omša. Veriaci prichádzajú na poklonu k Božiemu hrobu. Po západe slnka sa začína sláviť Veľkonočná vigília, ktorá pripomína svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych. Pozostáva zo štyroch častí: obrad svetla, liturgia slova, liturgia krstu a liturgia Eucharistie. Pri veľkonočnej vigílii sa opäť rozozvučia zvony, ktoré zamĺkli na Zelený štvrtok a zaznie slávnostné Glória a radostné Aleluja. Na záver sa zvykne konať procesia na oslavu vzkrieseného Pána. Počas veľkonočného obdobia je pri ambóne alebo pri oltári postavená Veľkonočná svieca (paškál), ktorá symbolizuje zmŕtvychvstalého Krista.

 

Sväté omše v Lovinobani

Zelený Štvrtok........................o 17,00 hod.

Veľký Piatok...............obrady o 16,00 hod.

Biela Sobota........o 19,30 h........posvätenie jedla o 19,00 hod.

Veľkonočná Nedeľa................o 11,00 hod.

Veľkonočný Pondelok.............o 11,00 hod.

 

 

 

 

Kto chce ísť za mnou,

nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si  chcel zachrániť život, stratí ho,

ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovia, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?!

Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

(Mt 16, 24-26)

 

 

 

 

Modlitba v pôste

 

 

 

Milý Ježišu, Syn živého Boha, vystri svoju všemohúcu ruku na pomoc našej ľudskej krehkosti. Nekonečná cena Tvojej svätej Krvi nám osoží len vtedy, ak nás telesné žiadosti, svetské rozkoše a nástrahy Zlého nestrhnú k prestúpeniu Božích prikázaní. Pane, stoj pri nás, podporuj a posilňuj nás, aby nás nepremohli tieto nástrahy a nevyšla nazmar neoceniteľná zásluha Tvojej svätej krvi.
Ó, Ježišu, padáme na kolená a dvíhame svoje hriešne oči k Tvojmu svätému krížu, a prosíme Ťa, neodopieraj otcovské milosrdenstvo tým, ktorí zabúdajú na Teba a na svoju biedu, zdráhajú sa, alebo nechcú zohnúť koleno pred Tebou, prijať Tebou zjavené pravdy, žiť podľa Tvojich prikázaní a prosiť o milosť, ktorá by ich mohla priviesť na cestu pravdy a čnosti. Zošli im Ducha Svätého, aby ich osvietil a spojil s Tebou, Spasiteľom a Učiteľom sveta.
Veľký Bože, zmiluj sa nad celým ľudským pokolením, vylej svoje požehnanie na naše rodiny, na našich bratov, priateľov i nepriateľov. Nech sú tieto posvätné dni dňami úprimného obrátenia pre všetkých, ktorých si vo svojej láske vykúpil na dreve kríža preliatím svojej krvi.
Milostivo daj, aby sa v tomto posvätnom čase hriešnici polepšili, nepriatelia zmierili, a chorí dosiahli pomoc a úľavu a nám všetkým daruj šťastnú hodinu smrti. Nepovolaj nás bez ozajstnej a skrúšenej ľútosti nad hriechmi. Učiň, aby sme boli hodní pred smrťou prijať Tvoje sväté Telo. V hodinu našej smrti roznieť v nás oheň viery, nádeje a lásky, aby sme toto údolie sĺz opustili v Tvojej milosti a dostali sa k Tebe do večnej slávy a radosti.
Amen.

 

 

Srdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vo farskom kostole v Lovinobani dňa 16.9.2012 o 11.00 hod. 

 

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás.

Neplač viac, mamička

na kríži že Syna máš

Posledná to chvíľa jediná

v náručí ho pochováš

Spomínaš? Betlem v jase stál 

prvý krát dych tvoj ma hrial

jak vtedy v náručí nádhernom

dnes hrej ma zas.

 

Neplač viac, mamička, 

že tvoj Syn ti odchádza

Dávno viem, čo znamená

láska tá pre celý svet.

Spomínaš? Betlem spieval hral

v naručí som zaspával

skrz tvoje slzy nádherné

chcem spať v ňom zas.

Spomínaš? keď v kráse tej 

prišiel som na túto zem

skrz tvoje slzy nádherné

hriech zničiť chcem.

 

Neplač viac, Mária,

na kríži že Syna máš

posledná to chvíľa jediná

v náručí ho pochováš.

Spomínaš keď Ježiš z lásky k nám

prišiel sem na túto zem?

Skrz tvoje slzy nádherné

hriech zničiť chce.

 

 

Vianočné obdobie

 

Aj tento rok sa narodí Ježiš Kristus. Je jedno, či v neho veríme. Dôležité, že on ešte verí v nás.

 

Ja viem, kto si, krásne dieťa, 

ležiace v jasličkách. 

Si Ježiš, Syn Panny Márie. 

Ale si aj vznešený a mocný Boží Syn. 

Si Boh, ktorý sa stal dieťaťom, 

aby si sa nám všetkým podobal. 

Stal si sa jedným z nás, 

aby sme sa ťa nebáli,

 aby každý z nás 

mohol v tebe spoznať svojho brata. 

Pane Ježišu, ako sa teším, 

že ťa môžem nazvať svojím bratom.

Sväté omše počas Vianočných sviatkov vo farskom kostole v Lovinobani:

 

Ďakovná sv.omša na konci roka - 31.12.2012 o 15.00 hod.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1.1.2013 o 11.00 hod.  

 

Fotky z Vianočných sviatkov tu

 

 

 

Ó, kresťania, poďme, radostne plesajme
a postojme pri jasliach v Betleheme.
Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo:
ó, pozdravme ho vrúcne,
veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.

K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý,
k nám prišiel, keď na to bol už čas daný,
z pokornej čistej vyvolenej Panny.
Ó, klaňajme sa Jemu,
On od Boha je Spasiteľ poslaný.

Ó, kresťania, vstaňme, Hospodina chváľme
a s anjelmi radostne zaspievajme:
Sláva buď Pánu Bohu na výsosti
a ľuďom dobrej vôle,
buď pokoj v srdciach z Kristovej milosti.

 

 

VIANOČNÝ HYMNUS NA LÁSKU
 
Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba dekoratérom...

Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov, labužníckych maškŕt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba kuchárom.

Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj majetok minul na blahobyt, ale nemal by som piesne pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo.

Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými hviezdami, zúčastnil sa tisícich osláv a v zbore spieval kantáty, ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som nepochopil, o čo vlastne ide. 
Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa.

Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manželského partnera. 
Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu.

Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným
porcelánom a priliehavými obrusmi.

Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú a že môžu stáť v ceste.
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu.

Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.

Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, tenisové rakety zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva...


 

 

Vzkriesený je!!!

 

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.

Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: ‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.‘“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.

Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.

No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.