Farnosť Sedembolestnej Panny Márie Lovinobaňa

 

"Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu" 

 
 
 

Farnosť Lovinobaňa Vás srdečne pozýva na odpustovú slávnosť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska a patrónky našej farnosti. Odpustová sv. omša bude 15.9.2016 o 11:00 hod. Sv.omšu bude celebrovať p.farár z Poltára Mgr. Jozef Haľko.


   Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

25. výročie kňažskej vysviacky

 

"Čím sa odvďačím Pánovi za všetko čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo". (Ž 116) 

 

V jubilejnom Roku Božieho milosrdenstva sa pán farár vdp. František Koščák poďakoval Bohu za dar kňažstva slávením Najsvätejšej obety vo farskom kostole 26.júna 2016. (viac fotiek vo fotogalérii)

kňaz vysviacka výročie lovinobaňa farár fara

Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.
Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou. Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva. Daj im moc, aby premieňali naše srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen

Mimoriadny Svätý Rok Božieho milosrdenstva 

 

"V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život." Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začne 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka "Milosrdní ako Otec".

 
Korunka k Božiemu Milosrdenstvu: 
 

Na začiatku sa modlí: Otčenáš, Zdravas', Mária, Verím v Boha. 

Na velkých zrnkách: Večný Bože, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. 
Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom 
Na konci sa modlí (3 x): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. 

 

Prisľúbenie: 

S modlitbou korunky spojil Ježiš jedno všeobecné prisľúbenie a štyri osobitné. Všeobecné prisľúbenie vyjadril počas zjavenia z 22. mája 1937 a zopakoval ho 28. januára 1938 slovami : „ Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť .“ V máji 1938 Spasiteľ tento prísľub doplnil, keď vysvetlil, že korunkou si možno vyprosiť všetko, čo je v súlade s Božou vôľou. Ježiš je pripravený dať „ Všetko “, čo v spomenutom kontexte znamená aj spasiteľné milosti , aj časné dobrodenia pre spoločenstvo i pre jednotlivcov. Potvrdenie všeobecného prisľúbenia nájdeme aj v skorších zjaveniach z novembra 1936 : „ Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote .... “, „ Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku. Vzrušia sa hlbiny môjho milosrdenstva voči tým, ktorí odriekajú túto korunku.“

 

Hymna v Roku milosrdenstva

Logo Jubilea – Milosrdní ako Otec
 
Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Jubilejný rok. Slovami motta Milosrdní ako otec (citát z Lukášovho evanjelia 6, 36) – sa nám predkladá život milosrdenstva podľa príkladu Otca, ktorý od nás žiada, aby sme nesúdili a neodsudzovali, ale aby sme odpúšťali a preukazovali lásku a odpustenie bezhranične (porov. Lk 6, 36-37). Logo, ktorého autorom je jezuitský páter Marko I. Rupnik, prestavuje akoby malú teologickú sumu na tému milosrdenstvo. Ukazuje totiž obraz Syna – pre prvotnú Cirkev veľmi blízky, ktorý nesie na pleciach strateného človeka, čím poukazuje na lásku Krista, ktorý završuje tajomstvo svojho vtelenia vykúpením. 
 
Obraz je vytvorený takým spôsobom, aby ukazoval Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až do hĺbky tela človeka, pričom to robí s takou láskou, ktorá mení jeho život. Okrem toho je tu ešte jeden aspekt, ktorý si musíme všimnúť: Dobrý pastier vo svojom obrovskom milosrdenstve nesie na sebe ľudstvo, ale jeho oči sú spojené s očami človeka. Kristus hľadí Adamovými očami a Adam zasa Kristovými. Každý človek tak objavuje v Kristovi nového Adama, svoju vlastnú ľudskosť a tiež budúcnosť, ktorá ho čaká, kontemplujúc v Kristovom pohľade Otcovu lásku.
 
Celá scéna je umiestnená do tvaru tzv. mandorly. Táto forma je tiež veľmi blízka starovekej a stredovekej ikonografii a pripomína, že v Kristovi sú prítomné dve prirodzenosti: božská a ľudská. Tri sústredné elipsy, zobrazené vo farbách, ktoré sú postupne smerom von svetlejšie, naznačujú pohyb Krista, ktorý vyslobodzuje človeka z noci hriechu a smrti. Na druhej strane skutočnosť, že farby sú čím ďalej tým tmavšie, poukazuje na nepreniknuteľnú Otcovu lásku, ktorý všetko odpúšťa. (Zdroj: www.iubilaeummisericordiae.va Preložil: Stanislav Gábor)

farnosť lovinobaňa

Modlitba piatich prstov

Napísal ju pápež František, keď bol ešte arcibiskupom v Buenos Aires. Hodí sa napríklad ako večerná modlitba…

Krok 1:
Palec je prstom najbližším k tebe. Začni modlitbou za tých, ktorí sú ti najbližší. Sú to osoby, na ktoré si spomenieš najskôr. Modliť sa za tých, ktorých milujeme, je “sladkou povinnosťou”.

Krok 2:
Susedný prst je prstom ukazujúcim – ukazovák. Pomodli sa za tých, ktorí vychovávajú, kážu, vzdelávajú a liečia. Oni potrebujú podporu a múdrosť, aby sprevádzali iných správnym smerom. Nech stále budú
prítomní v tvojich modlitbách.

Krok 3:
Prostredný prst – tzv. prostredník je najvyšší z prstov. Pripomína nám našich vodcov, politikov, prezidentov, biskupov a kardinálov; tých, ktorím bola daná moc. Oni veľmi potrebujú Božie vedenie.

Krok 4:
Ďalší prst je prstom srdca – prsteník. Prekvapivé, ale je našim najslabším prstom. Pripomína nám modlitbu za slabých, chorých, strápených a obťažkaných problémami. Aj oni potrebujú tvoju modlitbovú podporu.

Krok 5:
Na konci je náš malíček, najmenší zo všetkých. Má nám pripomínať modlitbu za seba samého. Keď ukončíš modlitby za štyri vyššie vymenované skupiny, potom uvidíš svoje vlastné potreby v inej perspektíve a budeš pripravený, aby si sa pomodlil za seba samého spôsobom viac pravdivým a skutočným

 

 

Každý deň, keď sa ráno zobudíš, povedz Pánovi: "Ježišu, verím, že si môj Spasiteľ a Pán. Prijímam tvoje pozvanie. Nechcem, aby ma dnes od teba niečo vzdialilo." A každý večer, keď pôjdeš spať, povedz mu: "Pane, ľutujem všetko, čím som ťa zradil\a . Daj mi svoju milosť, aby sa mi zajtra darilo lepšie." Je to také jednoduché!

 

 

modlitba, chorý, za chorých, modlitba chorého, v chorobe,

Modlitba za deti:
Otče náš, sú vonku a ja ich nemôžem chrániť. Čím sú väčšie, tým menej môžem byť s nimi. Idú svojimi vlastnými cestami a mne neostáva nič, iba ich zverovať Tebe a snažiť sa, ako im rozumieť a radiť. Daj im dobrých kamarátov a priateľov, aj dobrých dospelých ľudí okolo seba, ktorým by im na nich záležalo. Chráň ich, aby ich nič zlé nepostihlo, ale aby ani sami nezavinili nešťastie. Ochraňuj ich, aby nerobili nič zlé v spoločnosti, ani keď sú sami medzi sebou. Predovšetkým daj jedno, aby sa radi vracali domov, aby sa tešili na domov svojich rodičov a aby ho milovali.
Mne však daj, nech sa mi darí urobiť im tento domov i náš rodinný kruh milým a nech ho zachovám čo najdlhšie.
Im daj, aby nemysleli na svojich rodičov so strachom ani vtedy, keď niečo vyviedli. Zachovaj im dôveru, že tento domov je pre nich stále otvorený, napriek všetkým ich hlúpostiam. A nám všetkým daj, aby im náš domov ukazoval, čo znamená byť doma, byť doma u Teba tam, kde si Ty doma, pri stole v Tvojom večnom kráľovstve. Amen.

 

Modlitba matky

Nebeský Otče, urob zo mňa lepšiu mamu...
Nauč ma chápať moje deti, počúvať trpezlivo to, čo musia povedať
a s láskou odpovedať na všetky ich otázky.
Chráň ma od toho, aby som ich prerušovala alebo im oponovala.
Daj, aby som bola k nim tak vľúdna, ako by oni mali byť ku mne.
Nedopusť, aby som sa niekedy smiala na ich chybách,
alebo sa uchýlila k zahanbeniu či zosmiešňovaniu, 
keď sa mi znepáči ich konanie.

Nech ich nikdy netrestám pre vlastné sebecké uspokojenie,
alebo aby som ukázala svoju moc.
Nech ich nevystavím pokušeniu klamať alebo kradnúť.
Stále ma usmerňuj, aby som im každým slovom a skutkom ukazovala, 
že čestnosť prináša šťastie.
Prosím ťa, uzdrav ma z môjho lakomstva.
A keď nebudem vo svojej koži,
pomôž mi, môj Pane, radšej byť ticho.
Nech si vždy uvedomujem, že moje deti sú deti, 
a že by som teda nemala od nich očakávať názory dospelých.
Daj, nech ich neokrádam o možnosť poslúžiť sebe samým 
a robiť vlastné rozhodnutia.
Obdaruj ma múdrosťou,
aby som im vyhovela vo všetkých ich rozumných žiadostiach
a odvahou odoprieť im privilégiá, ktoré by im uškodili.
Urob ma spravodlivou, pravdivou a láskavou.
Môj Pane, daj, aby si ma moje deti vážili,
milovali ma a napodobňovali ma,
tak ako ja milujem a napodobňujem Teba.

Amen.

Ďakujem...

Ďakujem za všetko požehnanie,

čo si mi udelil, Bože.
Za dušu, ktorá
je iskierkou Tvojho svetla.
Za večnú prítomnosť strážneho anjela,
ktorý ma ani na sekundu neopúšťa.
Za pokoj a lásku,
čo vo mne prebývajú.
Za rodinu,
čo si mi dal.
Za spoločnosť všetkých,
čo si zoslal do môjho života.
Za to, že žijem v harmónii
so všetkými v okolí.
Za prácu a námahu.
Za všetko materiálne, čo mám,
malé aj veľké.
Za tento prekrásny svet a prírodu okolo mňa.
Ďakujem, Bože za všetko, za čo som sa Ti
zabudol poďakovať.
A predovšetkým Ti Pane, ďakujem za to,
že mi aj naďalej požehnávaš.
Amen.

Modlím sa v tento večer za všetkých
ktorí hľadajú – ale nachádzajú iba múry...
ktorí vystierajú ruku – ale nikto ju nechytí...
ktorí sú slepí – ale nikto im neukáže cestu...
ktorí kričia – ale nikto ich nepočuje...

ktorí chcú počuť aspoň pár slov – ale nikto k nim neprehovorí...
ktorým je zima – ale nikto im neponúkne šaty...
ktorí majú hlad – ale nikto ich nepozve na hostinu...
ktorí majú smäd – ale nikto im neukáže prameň...
ktorí sú cudzinci – ale nikto ich neprijme...
ktorí sú chorí – ale nikto si to nevšimne...
ktorí sú vo väzení – ale nikto ich nenavštívi...
ktorí sú v otroctve – ale ktorým nikto neponúkne slobodu...
ktorí majú smäd po láske – ale nikto ho neuhasí...
ktorí majú lásku na darovanie – ale nikto nemá smäd po ich láske...
ktorí sa milujú – ale ktorých oddelili...
ktorí milujú – ale nútia ich darovať sa inému...

Modlím sa tento večer ešte za tých,
ktorých nevinnosť je vysmievaná...
ktorých česť je podozrievaná...
ktorých povesť bola zničená...
ktorých plodnosť bola zavraždená...
Ježišu, spomeň si na mňa,
keď prídeš do svojho Kráľovstva...AMEN